Dual Gold + Listego

Ultima actualizare:
10.03.2017

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
pachet dimensionat pentru 8 ha (10 litri Dual Gold + 10 litri Listego)
Compoziție: 
Familia Chimică:
Cloracetamide
Imidazolinone
Formulare: 
concentrat emulsionabil
concentrat solubil în apă

Pachet tehnologic complet pentru erbicidarea culturii de floarea soarelui în tehnologia Clearfield®. Pachetul conține două erbicide, Dual Gold pentru preemergență și Listego pentru postemergență.

Astfel, înca din preemergență controlați buruienile monocotiledonate anuale urmând ca în vegetație sa controlați atât monocotiledonatele și dicotiledonatele cât și pazazitul Orobanche cumana cu produsul Listego. Stadiul de aplicare pentru Listego este de 4-6 frunze ale florii soarelui.

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H319, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare. Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Timpul de penetrare: > 480 min. Grosimea mănuşii: 0,5 mm. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă (combinezoane, şorţuri, mănuşi, cizme,etc.). Purtaţi după caz: costum de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00