Fusilade Forte

Ultima actualizare:
03.11.2017

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Ariloxiphenoxi propionați
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
sistemic

Fusilade Forte utilizează o tehnologie avansată care permite o absorbţie superioară, valorificând la maxim puterea substanţei active. Dispune de o selectivitate foarte bună şi poate fi folosit în deplină siguranţă până în stadii avansate de creştere a culturii.

Erbicid sistemic postemergent, foarte activ în combaterea buruienilor graminee anuale şi perene din culturile cu frunza lată.

Afin, Coacăz

Căpșun

Cartof

Ceapă semănată direct

Floarea soarelui

Măr|Măr pe rod

Pepiniere pomicole C I și C II

Rapiță

Sfeclă de zahăr

Viță de vie

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H361d, H411, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie / îmbrăcăminte de protecţie.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie rezistente la contactul cu substanţe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. După lucru, curaţaţi bine echipamentul de protecţie, spălaţi tot corpul şi schimbaţi îmbrăcămintea. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.

Alte restricții de utilizare

Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!

Compatibilitate

Produsul poate fi amestecat cu alte produse de uz fitosanitar. Înainte de folosire consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Asiguraţi-vă că rezervorul este curat şi necontaminat.
Calculaţi cu atenţie cantitatea de amestec de stropit pentru a nu rămâne amestec în rezervor după tratamente.
Umpleţi 1/4-1/2 din rezervor cu apă curată, începeţi agitarea, adăugaţi cantitatea de produs calculată şi măsurată şi continuaţi să umpleţi rezervorul, agitând amestecul. Continuaţi agitarea în timpul amestecării şi aplicării pentru a se obţine un amestec de stropit uniform.
Utilizaţi un echipament de stropit în bună stare de funcţionare, verificat periodic.
Niciodată nu preparaţi o cantitate mai mare de stropit decât este absolut.
Clătiţi containerele goale de 3 ori şi adăugaţi soluţia rezultată amestecului din rezervor. Curăţaţi temeinic cu apă curată instalaţia de stropit după aplicare sau la sfârşitul zilei. Curăţaţi şi filtrele.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00