You are here

Mistral Max

Ultima actualizare:
22.02.2019

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
pachet dimensionat pentru 5 ha (1.25 litri Mistral 240SC + 2 kg Casper + 2.5 litri Eucarol Plus)
Compoziție: 
Familia Chimică:
Sulfonilureice
Acizi benzoici
Mod de acțiune: 
sistemic

Mistral 240 SC:
- Este un erbicid sulfonilureic, postemergent, sistemic, pentru cultura porumbului
- La scurt timp după aplicare, substanţa activă (nicosulfuron), este absorbită de frunze şi translocată în xilem şi floem către ţesuturile meristematice, cauzând inhibarea creşterii, decolorarea, necrozarea şi în final moartea plantelor ţintă
- Inhibă activitatea enzimei ALS (acetolactat sinteraza), rezultând întreruperea diviziunii celulare
- Are un spectru larg de acţiune, dublat de un efect de lungă durată asupra buruienilor (28-30 zile)
Casper:
- Erbicid postemergent ce conţine două substanţe active (prosulfuron, dicamba), cu acţiune sistemică complexă şi de durată, atât foliară cât şi secundară la sol, împotriva buruienilor dicotiledonate anuale şi perene
- Compatibilitate a componentelor atât în spectru de combatere, cât şi în modulde acţiune
- Eficacitate ridicată în condiţii de infestare cu buruieni dificile
Eucarol Plus:
- Este un adjuvant ce îmbunătăţeşte eficacitatea celor două erbicide cu care este asociat, sporind uniformitatea şi aderenţa substanţelor active pe întreaga suprafaţă foliară a buruienilor

Mistral Max este un pachet tehnologic ce are în componenţă două erbicide și un adjuvant. Asocierea celor două erbicide cu 3 substanţe active împreună cu adjuvantul Eucarol Plus au efect complementar şi combat majoritatea buruienilor în postemergenţă din cultura porumbului. 

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H315, H317, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. Se vor purta haine de protecţie (salopetă, jachetă, cizme şi mască). În timpul manipulării produsului concentrat, se vor purta mănuşi impermeabile, şort de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

În timpul aplicării trebuie evitat ca soluţia de stropit să ajungă pe alte plante (toate plantele cu frunza lată, tufişuri, copaci şi culturi, inclusiv sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, tomate, ardei şi struguri).
Nu aplicaţi produsul dacă temperatura depăşeşte 28° C de preferinţă se aplică în perioada mai răcoroasă a serii.
Nu aplicați produsul pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă!
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs.
Animalele nu trebuie lăsate la păşunat în apropierea zonei tratate cu Casper cel puţin 14 zile de la tratament.
A se evita aplicarea amestecului în condiţii de secetă şi temperaturi scăzute.

Pregatirea soluției

Pachetul Mistral Max se aplică postemergent până la stadiul de 6 frunze ale culturii de porumb.
A se evita aplicarea amestecului în condiţii de secetă şi temperaturi scăzute.
Pentru o bună omogenizare a amestecului, este recomandată următoarea ordine de introducere a produselor: Mistral 40 SC, Casper, Eucarol Plus.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00