You are here

Archer Turbo

Ultima actualizare:
03.11.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Morfoline
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
sistemic

Propiconazol este absorbit prin părțile verzi ale plantelor, mare parte din el fiind absorbit în prima oră de la aplicare. Se translocă în plantă acropetal prin xylem. Datorită distribuirii sistemice, propiconazol este în mod rapid şi uniform depozitat în ţesuturile plantei. Propiconazol distruge fungii din interiorul plantei în momentul formării primilor exhaustori. Opreşte dezvoltarea fungilor prin inhibarea biosintezei ergosterolilor în membranele celulare, acţionând ca inhibitor de demetilare (DMI). Deşi modul de acţiune al propiconazol permite utilizarea sa preventivă, curativă şi eradicantă, este recomandat ca acesta să fie aplicat în stadiile primare ale dezvoltării patogenilor.
Fenpropidin are acţiune sistemică, mare parte din substanţă fiind absorbită în prima oră de la aplicare. Se translocă în plantă acropetal prin fluxul de transpiraţie. Fenpropidin prezintă un efect eradicant marcant în special asupra făinării. Dacă este aplicat în termen de 3 zile de apariţia simptomelor de infestare, previne împrăştierea patogenului şi penetrarea acestuia în ţesuturile plantei. Fenpropidin asigură o foarte bună eficacitate şi în aplicările preventive. Fenpropidin acţionează ca un inhibitor al biosintezei ergosterorilor, dar modul lui de acţiune diferă de cel al fungicidelor azolice. Este foarte important în managementul prevenirii apariţiei rezistenţei în controlul făinării din cultura de cereale. Fenpropidin îmbunătățeşte eficacitatea propiconazol în combaterea Rhynchosporium secalis şi Pyrenophora teres la orz.

Archer Turbo este un fungicid ce conţine două substanţe active din clase chimice diferite, cu efect preventiv, curativ şi eradicativ. Datorită substanţelor active şi formulării, Archer Turbo acționează chiar şi la temperaturi mai scăzute, făcând acest produs ideal pentru tratamentele timpurii. Având două mecanisme de acţiune diferite Archer Turbo reduce riscul apariţiei rezistenţei.

Grâu

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302+H332, H317, H318, H373, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita contactul produsului cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecţie în timpul lucrului: salopetă, jachetă, cizme şi mască. Nu se vor consuma alimente sau lichide şi nu se va fuma în timpul utilizării. La terminarea lucrului şi înaintea pauzelor se spală mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun. Echipamentul de protecţie se spală separat de îmbrăcămintea obişnuită. A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici: -materialul: cauciuc nitrilic -timp de penetrare: > 480 minute; -grosime mănuşi: 0,5 mm. Se recomandă purtarea salopetei/ combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi a ochelarilor de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Archer Turbo este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Archer Turbo cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare.

Volum apă

200-400 litri /ha la grâu și orz

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00