Embrelia

Ultima actualizare:
14.06.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Pirazol carboxamide
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, sistemic, contact

Embrelia conţine două substanţe active care acţionează asfel:
1) Izopirazam este o subtanţă activă nouă dintr-o grupă chimică nouă numită pirazol carboxamide sub-grupa benzpirazol. Prezintă acţiune diferită de celelalte moduri de acţiune cunoscute. Izopirazam acţionează asupra sucinat dehidrogenazei (SDHI) de la nivelul CII din membrana mitocondrială a ciupercilor, blocand producerea de energie a patogenilor combătuţi. Produsul se leagă de stratul de ceară de la suprafaţa plantelor având rezistenţă la spălare la câteva ore după aplicare şi protecţie preventivă de durată împotriva bolilor. Izopirazam prezintă activitate puternic preventivă în principal de contact asupra patogenilor combătuţi, acţionând asupra germinării condiţiilor, inhibă formarea tubului germinativ şi reduce numărul de apresori formaţi.
2) Difenoconazol acţionează împotriva dezvoltării ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a aminoacizilor esenţiali din categoria sterolilor (ergosterol) din membranele celulare. Difenoconazol prezintă distribuţie sistemică în plante. Pe frunze este distribuit sistemic local translaminar în ţesutul frunzei. Cu toate că modul de acţiune permite şi utilizarea curativă, se recomandă aplicarea produsului strict preventiv, la avertizare pentru a evita infestarea ireversibilă a culturii.

Fungicid de ultimă generaţie care oferă protecţie performantă împotriva rapănului pe fructe şi frunze, dar şi a făinării. Produsul prezintă rezistenţă bună la ploaie, acţionând atât prin contact, cât şi sistemic local translaminar asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale patogenilor. Embrelia este în principal un fungicid cu acţiune premium preventivă, cu efect stop la 24-32 de ore de la începutul ploii.

Măr

Păr

Clasificare

Fraze de pericol

 • H318, H332, H361d, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul /recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Purtaţi mănuşi rezistente la acţiunea agentilor chimici. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite în cazul în care se constată degradarea sau ruperea acestora din cauza factorilor chimici. Material adecvat: cauciuc de nitril. Timp de penetrare: >480 min Grosime:0,5 mm . Evaluaţi nivelul de expunere şi alegeţi îmbrăcămintea de lucru în funcţie de riscul de contact, precum şi de nivelul de permeabilitate al materialului folosit. Spălaţi îmbrăcămintea de lucru cu apă şi săpun după folosire. Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi sau purtaţi articole de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci, cizme etc). Purtaţi salopetă/combinezon de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

Nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanţă de 30 m de suprafeţele acvatice. Nu contaminați apa cu produsul sau cu ambalajul său. Nu curăţați echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri! Nu contaminați apele de irigaţii sau de uz menajer şi nici heleşteele, şanţurile, sistemele de drenare etc. atunci când se elimină resturile de produs.

Compatibilitate

Embrelia este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă. Se poate utiliza in amestec cu produse precum: Insegar, Voliam Targo, Vertimec, Actara, Affirm.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă.

Volum apă

400-1500 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00