Menara

Ultima actualizare:
17.02.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, eradicativ

Menara este un fungicid ce conţine două substanţe active: propiconazol şi ciproconazol. Acestea sunt absorbite de părţile verzi ale plantei în mare parte în timp de 1 oră de la aplicare şi sunt transportate acropetal în xilem. Această translocare sistemică duce la o bună distribuţie a substanţelor active în ţesuturile plantei şi înlătură pericolul unei eventuale spălări cauzate de ploi. Ciproconazolul şi propiconazolul acţionează împotriva ciupercilor din interiorul plantei încă de la formarea primilor haustori, astfel este oprită dezvoltarea şi evoluţia acestora. Deşi modul de acţiune al celor două substanţe active permite aplicarea lor, preventivă, curativă şi eradicativă, cele mai bune rezultate se obţin când produsul este aplicat preventiv sau la primele semne de boală atunci când maxim 1-3% din frunze sunt atacate.

Combinaţie de doi triazoli complementari, cu acţiune diferită, creată special pentru controlul eficient al septoriozei, dar şi a celor mai importante boli foliare ale cerealelor păioase. Ciproconazolul se absoarbe şi este transportat rapid în plantă, având un efect puternic curativ. Propiconazolul se absoarbe mai lent în plantă, conferind astfel produsului un efect de lungă durată.

Grâu

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

 • H319, H360Df, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie /îmbrăcăminte de protecţie /echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P405: A se depozita sub cheie.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Material adecvat: cauciuc de nitril. Timp de penetrare: >480 min. Grosime:0,5 mm. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite în cazul în care se constată degradarea sau ruperea acestora din cauza factorilor chimici. Se recomandă purtarea salopetei /combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi ochelari de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului. Spălaţi îmbrăcămintea de lucru cu apă şi săpun după folosire. Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi sau purtaţi articole de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci/ manşoane, cizme etc).

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Menara este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Menara cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00