Menara + Amistar Xtra

Ultima actualizare:
09.10.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
pachet dimensionat pentru 10 ha (4 x 1 litru Menara + 5 x 1 litru Amistar Xtra)
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Strobilurine
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, eradicativ, sistemic, translaminar, contact

Soluţie tehnologică ce reprezintă aplicarea a două fungicide într-un program complex de protecţie împotriva principalelor boli foliare şi ale spicului la cerealele păioase: 

Menara - combinaţie a doi triazoli cu acţiune diferită, creată special pentru controlul eficient al septoriozei şi a celor mai importante boli foliare ale cerealelor păioase. 

Amistar Xtra - fungicid modern al cărui mod de acţiune influenţează pozitiv activitatea fiziologică a plantei, protecţia noilor creşteri prin formarea unui depozit de produs în teaca frunzei, care se reactivează în contact cu apa.

Produsul prelungeşte perioada de timp în care planta rămâne verde şi îmbunătăţeşte conţinutul de gluten.

Clasificare

Fraze de pericol

 • EUH208, H302+H332, H319, H360Df, H361d, EUH401, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P405: A se depozita sub cheie.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Material adecvat: cauciuc de nitril. Timp de penetrare: >480 min. Grosime:0,5 mm. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite în cazul în care se constată degradarea sau ruperea acestora din cauza factorilor chimici. Se recomandă purtarea salopetei /combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi ochelari de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului. Spălaţi îmbrăcămintea de lucru cu apă şi săpun după folosire. Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi sau purtaţi articole de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci/ manşoane, cizme etc).

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00