You are here

Pachet Amistar Opti

Ultima actualizare:
01.03.2018

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
Pachet Bravo 30L + Amistar 15L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Clororganice
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic, translaminar, preventiv, contact

Azoxistrobin aparține familiei chimice strobilurine. Inhibă respirația din ciuperci la nivelul mitocondriilor. Procesele celulare consumatoare de energie sunt oprite, în special, germinarea sporilor. Această moleculă acționează preventiv, uni-site și sistemic
Chlorothalonil aparține familiei chimice chloronitril. Inhibă reacțiile enzimatice ale sporilor de ciuperci care le provoacă moartea. Această moleculă actioneaza preventiv, cu actiune multiplă (multi-site) și prin contact.

Amistar Opti este o soluție flexibilă pentru fermierii care doresc producții ridicate datorate protecției complete împotriva bolilor.

Pachetul Amistar Opti (Bravo 30L + Amistar 15L) combină două substanțe active, azoxistrobin și clorotalonil, pentru o eficiență sporită și un spectru larg împotriva principalelor boli ale cerealelor.

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H319, H332, H335, H351, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţă/ vaporii/ spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie /îmbrăcăminte de protecţie /echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Materialul adecvat: cauciuc nitrilic. Se recomandă purtarea salopetei/ combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi ochelari de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Bravo si Amistar sunt compatibile cu foarte multe produse de protecţia plantelor uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00