Shirlan

Ultima actualizare:
15.06.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Dinitroaniline
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, protector, contact

Fluazinam este un fungicid de contact cu acțiune preventivă și protectoare. Acționează în direcția stopării germinării și producerii de spori în toate stadiile de dezvoltare. Combate formele rezistente la produsele sistemice. Împiedică migrarea pe tuberculi a zoosporilor și previne infectarea acestora cu mană. Intervalul dintre tratamente este de 7-14 zile și se va adapta în funcție de evoluția culturii, a condițiilor climatice și evoluția bolilor.

Fungicid de contact utilizat pentru combaterea manei cartofului. Se utilizează preventiv și oferă protecție sigură aparatului foliar datorită acțiunii antisporulante, dar și acțiunii la sol împotriva zoosporilor care produc mana tuberculilor. Astfel, Shirlan are o mare flexibilitate în utilizare.

Cartof

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H361d, H410, EUH210, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P272: Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P363: Spălaţi îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție (îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi, vizieră), nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În cazul unei concentraţii mari de gaze/ vapori, folosiţi mască de gaze cu filtru tip A.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Shirlan este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se va consulta tabelul cu compatibilități și se va efectua un test.

Pregatirea soluției

Se adaugă cantitatea necesară de Shirlan în rezervorul de stropit, acesta fiind umplut pe jumătate cu apă. Se pornește agitatorul și se completează cu restul de apă. Se va asigura o amestecare continuă pentru a rezulta o soluție de stropit omogenă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00