Forza

Ultima actualizare:
30.09.2016

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 kg
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Formulare: 
granule
Mod de acțiune: 
contact, ingestie

După aplicare substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.

Insecticid piretroid,eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra unei game largi de dăunători.

Floarea soarelui

Grâu

Orz

Porumb

Rapiță

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H317, H319, H332, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Întrucât produsul este periculos în cazul contactului direct se impune respectarea măsurilor de protecţie faţă de albine:
- Nu pulverizaţi în timp ce albinele sunt active în căutarea hranei pe cultură sau pe vegetaţia spontană!
- Dacă există stupi lângă zona de tratament, acoperiţi stupii devreme, în ziua efectuării tratatmentului şi nu îndepărtaţi acoperământul cel puţin până seara!

Compatibilitate

Forza este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se dizolvă Forza în 10 l de apă, după care suspensia formată se adaugă în rezervorul maşinii de stropit, umplut pe jumătate cu apă curată, după care se completează cu restul de volum de apă, agitându-se continuu până la umplere.
Sistemul de agitare se va menţine şi în timpul aplicării.
Pentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună şi uniformă a culturilor tratate.
Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puţin expuşi şi fotodegradarea este intensă.

Volum apă

100-400 litri /ha la grâu, orz, rapiță
200-300 litri / ha la floarea soarelui și porumb

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00