Moddus

Ultima actualizare:
30.01.2017

Regulator de creștere

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Formulare: 
concentrat emulsionabil

Moddus este absorbit predominant prin frunze şi tulpini şi este translocat în zonele cu activitate meristematică, unde inhibă alungirea internodurilor.

Regulator de creștere pentru cereale păioase. Produce scurtarea internodiilor, dar şi creşterea în diametru a paiului. Astfel, se reduce semnificativ riscul căderii lanurilor din cauza dozelor prea mari de îngrăşământ sau condiţiilor meteo nefavorabile. Spre deosebire de alţi regulatori de creştere, Moddus nu afectează negativ dezvoltarea sistemului radicular.

Grâu

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H411, EUH066, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie (mănuşi de protecţie, salopetă de lucru, jachetă, cizme şi mască pentru protecţia feţei/ ochilor), nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca, precum şi hainele.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Moddus poate fi amestecat cu alte produse numai când există recomandări scrise pentru fiecare amestec în parte. Înainte de folosire se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
NOTĂ: A nu se amesteca cu Axial, îngrăşăminte foliare sau produse pe bază de sulf.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul echipamentului de stropit cu 1/4-1/2 din cantitatea de apă necesară
Se porneşte sistemul de agitare
Se adaugă cantitatea necesară de Moddus
Se adaugă restul de apă
Se continuă agitarea pe timpul umplerii şi aplicării produsului.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00