Reglone Forte - Desicant | Syngenta

You are here

Reglone Forte

Ultima actualizare:
03.11.2017

Desicant

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Formulare: 
concentrat solubil
Mod de acțiune: 
contact

Părţile verzi ale plantei absorb rapid produsul Reglone Forte. Produsul nu migrează în plantă, ca erbicidele sistemice, deci rămân complet nevătămate rădăcinile şi alte organe subterane care nu vin în contact direct cu produsul. Produsul intră în acţiune, indiferent care este temperatura mediului înconjurător. Ploaia care cade după 30 minute de la tratament nu diminuează cu nimic efectul produsului, deci nu este nevoie ca tratamentul să fie repetat. În contact cu solul, Reglone Forte se inactivează rapid şi nu are nici un efect remanent.

Utilizarea desicantului Reglone Forte permite controlul momentului recoltării şi reducerea semnificativă a pierderilor datorate coacerii neuniforme.

Cartof

Ceapă semănată direct

Floarea soarelui

Morcovi

Orez

Rapiță

Sfeclă de zahăr (seminceri)

Viță de vie

Clasificare

Fraze de pericol

 • H290, H302, H315, H318, H331, H335, H372, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P312: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P390: Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite în cazul în care se constată degradarea sau ruperea acestora din cauza factorilor chimici. Dacă este posibil contactul cu ochii, folosiţi ochelari strânşi pe faţă si vizieră. Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o refolosi sau purtaţi articole de unică folosinţă (salopetă, şorţ, mâneci, cizme etc). Purtaţi echipament de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

Utilizatorii trebuie să fie autorizaţi conform legislaţiei în vigoare.
Previneniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zona tampon netratat de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Produsul se poate amesteca cu alte produse de protecţia plantelor. Înainte de folosirea unui amestec nou, consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Înainte de folosirea produsului Reglone Forte se va face proba echipamentului de pulverizat, atât la staţionar, cât şi pe teren, pentru a stabili cu precizie cantitatea de apă necesară la hectar. Cantitatea de apă folosită la hectar este în funcţie de densitatea culturii, înălţimea şi vigurozitatea plantelor. Pentru că produsul are numai acţiune de contact, se va avea grijă să fie stropite toate organele vegetale ale plantelor care urmează a se desica. Pentru maşinile terestre, cantitatea de apă este de 400 litri.

Volum apă

400 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00