You are here

Camix

Ultima actualizare:
24.09.2018

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
10 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Cloracetamide
Calistemone
Formulare: 
suspoemulsie

Datorită conţinutului său în S-metolaclor, Camix inhibă formarea de acizi graşi prin blocarea acţiunii enzimelor implicate în transformarea lanţurilor moleculare. Buruienile sensibile sunt distruse ca urmare a puternicei inhibări a creşterii ţesuturilor tulpinei şi a radicelelor imediat după germinare. Mesotrione acţionează prin inhibarea enzimei HPPD este rapid preluat de către frunze, Iăstari sau rădăcini şi este translocat atât prin xilem cât şi în floem având ca rezultat cloroza şi moartea buruienilor.

Camix este un erbicid pentru cultura porumbului cu spectru de combatere împotriva buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale. În postemergenţa timpurie acţionează inclusiv asupra buruienilor dicotiledonate perene.
Datorită celor două substanţe active, Camix are o fereastră largă de aplicare: din preemergenţă până în postemergenţă timpurie, ţinând cont de stadiul de dezvoltare al buruienilor monocotiledonate (stadiul de ace).
Produsul are o eficienţă între 4-6 săptămâni, în funcţie de umiditatea solului.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicaţi în acelaşi sezon în care s-a tratat cu Camix alte erbicide ce conţin mesotrione (ex: Callisto, Lumax).
Deoarece produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice, se va păstra o zonă tampon netratată de 10 m până la apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs.

Compatibilitate

Produsul poate fi amestecat cu majoritatea erbicidelor care se folosesc la cultura porumbului, excepţie făcând cele menţionate anterior.
Înainte de amestecarea Camix cu orice alt produs de protecţia plantelor, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.
La aplicarea postemergentă timpurie, produsul nu se va aplica în amestec cu insecticide organo-fosforice sau carbamaţi.
Nu se aplică la cultura de porumb tratată în vegetaţie sau ca tratament la sol cu insecticide organo-fosforice sau carbamaţi.
NOTĂ: Evitati supradozarea.

Pregatirea soluției

Cantitatea de soluţie recomandată este 200-400 litri /ha.
Agitaţi bine produsul înainte de folosire. Umpleţi rezervorul cu 3/4 din cantitatea de apă şi porniţi sistemul de agitare. Turnaţi produsul Camix direct în rezervor şi completaţi cu restul de apă. Menţineţi circuitul de agitare tot timpul tratamentului.
Utilizaţi un echipament de stropit în bună stare de funcţionare, verificat periodic.
Niciodată nu preparaţi o cantitate mai mare de stropit decât este absolut necesară.
Clătiţi bine containerele goale. Adăugaţi apa rezultată din clătire la amestecul din rezervor.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00