Gardoprim Plus Gold 500SC - Erbicid | Syngenta

You are here

Gardoprim Plus Gold 500SC

Ultima actualizare:
18.06.2022

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 și 20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Cloracetamide
Triazine
Formulare: 
suspensie concentrată

Gardoprim Plus Gold este un erbicid selectiv ce acţionează împotriva majorităţii buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale. S-metolaclor este preluat, în principal, de buruieni în timpul germinării seminţelor prin coleoptil sau tânăra plantă. Prin urmare, buruienile sunt combătute înainte de răsărire, în timpul sau la scurt timp după răsărire. Preluarea prin rădăcini este mai scăzută. Terbutilazin este preluat de buruieni prin rădăcini şi frunze.

Soluţia eficace şi de lungă durată pentru combaterea buruienilor anuale în preemergenţă. Datorită efectului complementar asigurat de cele două substanţe active, Gardoprim Plus Gold are cel mai larg spectru de buruieni combătute în condiţii de maximă selectivitate.

Floarea soarelui

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H319, H373, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P260: Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie corespunzătoare din cauciuc nitrilic, grosime 0,5 mm, timp de penetrare > 480 min. După lucru, curăţaţi bine echipamentul de protecţie, spălaţi tot corpul şi schimbaţi îmbrăcămintea. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicaţi Gardoprim Plus Gold pe cultura de floarea-soarelui răsărită.
Se va evita deriva produsului pe culturile învecinate sensibile.
Nu intraţi în zonele tratate până când soluţia de pe suprafaţa frunzelor nu s-a uscat.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Gardoprim Plus Gold poate fi amestecat în rezervor cu alte erbicide folosite la culturile respective.
Gardoprim Plus Gold poate fi amestecat şi cu fertilizatori.
Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Gardoprim Plus Gold. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului.
Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Gardoprim Plus Gold şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs şi apoi Gardoprim Plus Gold. Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

200-400 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00