You are here

Mistral 240SC

Ultima actualizare:
04.02.2019

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Sulfonilureice
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

Mistral 240 SC este un erbicid sulfonilureic, postemergent, sistemic pentru cultura porumbului. La scurt timp după tratament, substanţa activă nicosulfuron este absorbită de frunze şi translocată în xilem şi floem către ţesuturile meristematice, cauzând inhibarea creşterii, decolora-rea, necrozarea şi în final moartea plantelor ţintă. Inhibă activitatea enzimei ALS (acetolactat sinterază), rezultând întreruperea diviziunii celulare. Mistral 240 SC are un spectru larg de acţiune dublat de un efect de lungă durată asupra buruienilor (28 - 30 zile).

Erbicid sulfonilureic, postemergent, sistemic pentru cultura porumbului cu un spectru larg de acţiune dublat de un efect de lungă durată asupra buruienilor (28 - 30 zile).

Porumb

Clasificare

Fraze de precauție

 • P261: Evitati inhalarea vaporilor.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P362+P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Se vor purta haine de protecţie (salopetă, jachetă, cizme şi mască). În timpul manipulării produsului concentrat, se vor purta mănuşi impermeabile, şort de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie. După lucru, se vor spăla hainele (separat de celelalte obişnuite) şi întreg corpul cu apă şi săpun.

Alte restricții de utilizare

Nu aruncați în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere.
Nu contaminaţi lacurile, cursurile de ape sau şanţurile cu substanţa chimică sau recipientul folosit.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu se contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru evitarea contaminării apelor de suprafaţă, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafaţă!

Compatibilitate

Mistral 240 SC poate fi amestecat cu produse de uz fitosanitar conţinând ca substanţă activă dicamba, bromoxinil, sulcotrione, tifensulfuron, rimsulfuron, terbutilazin.
NOTĂ: Nu se recomandă mixarea acestuia cu bentazonă, 2.4 D sau insecticide organofosforice.
Tratamentul cu substanţele menţionate anterior ca fiind incompatibile se vor face cu 7 zile înainte sau 3 zile după aplicarea Mistral 240 SC.
Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test.

Volum apă

200-300 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau 

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00