You are here

Amistar Opti

Ultima actualizare:
22.02.2019

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Clororganice
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic, de contact

AMISTAR OPTI conţine două ingrediente active (azoxistrobin şi clorotalonil) cu activitate de contact şi sistemie locală penetrantă (translaminară).
Azoxystrobin:
- Acţionează ca inhibitor al respiraţiei mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului;
- Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinaţiei sporilor şi în timpul iniţierii penetrării în ţesuturile plantei;
- Prezintă preluare graduală şi activitate sistemică locală (translaminară) în frunze;
- Activitate preventivă.
Clorotalonil:
- Prezintă acţiune multiplă (multi-site) de contact împotriva patogenilor, prin inhibarea şi blocarea germinării sporilor;
- Acţiune preventivă.

Cartof (câmp)

Castraveți (câmp și spații protejate)

Dovlecei (câmp și spații protejate) și Pepeni galbeni (câmp și spații protejate)

Grâu (primăvară și toamnă)

Mazăre

Orz (primăvară și toamnă)

Ovăz

Pepeni verzi (câmp și spații protejate)

Secară

Tomate (câmp și spații protejate)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H318, H332, H335, H351, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P304+P340+ P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P403+P233: A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie impermeabil, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. Protejarea mâinilor: Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Timp de penetrare: >480 min. Grosime: 0,5 mm. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Protejarea ochilor: Dacă există posibilitatea contactului cu ochii, folosiţi ochelari pentru protecţie chimică şi mască de protecţie Protejarea pielii şi a corpului: Evaluaţi nivelul de expunere şi alegeţi îmbrăcămintea de lucru în funcţie de riscul de contact, precum şi de nivelul de permeabilitate al materialului folosit. Spălaţi îmbrăcămintea de lucru cu apă şi săpun după folosire. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Se va respecta o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă. Produsul este compatibil cu macro şi microorganisme dacă este utilizat conform indicaţiilor de pe etichetă.

Volum apă

1000 - 1500 l/ha: tomate (câmp și spații protejate) și castraveți (câmp și spații protejate)
500 - 1000 l/ha: dovlecei (câmp și spații protejate), pepeni galbeni (câmp și spații protejate), pepeni verzi (câmp și spații protejate), dovleac (câmp și spații protejate)
300 - 600 l/ha: cartof (câmp) și mazăre (câmp)
100 - 400 l/ha: orz (primăvară și toamnă), grâu (primăvară și toamnă), triticale, secară și ovăz

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00