Amistar Xtra 280SC

Ultima actualizare:
14.06.2017

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru

3 puncte - ambalaj 1 litru

Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic, translaminar, contact

Amistar Xtra este un fungicid ce conţine două substanţe active: azoxistrobin şi ciproconazol. Azoxistrobin face parte din grupa strobilurinelor, are un spectru larg de acţiune împotriva bolilor foliare la cereale, floarea soarelui şi rapiţă. În celulele agenţilor patogeni, azoxistrobin blochează transportul electronilor în mitocondrie. Ciproconazol face parte din grupa triazolilor. Ciproconazolul pătrunde rapid prin frunze şi peţiol în părţile verzi ale plantei şi se localizează în plantă unde blochează sinteza ergosterolilor. Ciproconazol are efect preventiv şi curativ. Amistar Xtra are în principal proprietăţi preventive, dar şi curative. Pentru rezultate optime tratamentul se va efectua preventiv sau imediat ce primele simptome de boală sunt vizibile. Amistar Xtra asigură o protecţie îndelungată a culturii de până la 3-4 săptămâni. Cultura rămâne verde mai mult timp ceea ce determină o mai lungă perioadă de asimilare, cu influenţe favorabile asupra cantitaţii şi calităţii recoltei.

Fungicid modern cu spectru larg de combatere, al cărui mod de acțiune influențează pozitiv activitatea fiziologică a plantei. Protejează noile creșteri ale frunzei prin formarea unui depozit de produs în teaca frunzei, fiind reactivat în contact cu apa. Prelungește perioada de timp în care planta rămâne verde – “green effect” – ceea ce permite obținerea unor Xtra recolte de o Xtra calitate.

Floarea soarelui

Grâu

Orz

Rapiță

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302+H332, H361d, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Protejarea mâinilor: purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Purtaţi mănuşi cu rezistenţa cerută de durata expunerii. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie sa fie în conformitate cu standardele reglementate. Nivelul de rezistenţă al acestora variază în funcţie de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum şi de producător. Schimbaţi mănuşile în cazul degradării sau penetrării chimice. Material adecvat: cauciuc nitril. Perioada de expunere: > 480 min. Grosimea mănuşilor: 0,5 mm.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Amistar Xtra este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Amistar Xtra cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară şi se porneşte sistemul de agitare. Se adaugă cantitatea măsurată de Amistar Xtra. Se completează cu restul de apă. Se menţine agitarea în timpul aplicării pentru a menţine suspensia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00