You are here

Bravo

Ultima actualizare:
14.10.2019

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru, 5 litri sau microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Clororganice
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
preventiv, contact

Bravo este un fungicid de contact cu acţiune multiplă (multi-site), preventivă şi care acţionează la suprafaţa plantelor prin inhibarea germinaţiei sporilor ciupercii (bolii). Produsul conţine o serie de adjuvanţi şi surfactanţi încorporaţi care oferă o distribuţie uniformă pe plante, precum şi o aderenţă foarte bună, chiar şi în condiţii de precipitaţii uşoare şi care împiedică spălarea produsului de pe plantă. Bravo se aplică preventiv, înainte de apariţia bolii. Intervalul dintre tratamente este de 7-12 zile şi se va adapta în funcţie de cultură, evoluţia condiţiilor climatice şi evoluţia bolilor.

Fungicid de contact cu spectru larg de combatere a bolilor. Beneficiază de o formulare specială oferind siguranţă în condiţii de precipitaţii şi un plus de aderenţă, indiferent de tipul de plante tratate. Produsul are acţiune multiplă împotriva bolilor, fiind ideal pentru utilizarea într-o strategie de prevenire a apariţiei de forme rezistente.

Căpșun

Cartof

Castraveți

Ceapă

Grâu

Măr

Orz

Păr

Pepeni galbeni

Piersic

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H319, H332, H335, H351, H410, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie /îmbrăcăminte de protecţie /echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A se folosi mănuşi de protecţie rezistente la acţiunea agenţilor chimici. Materialul adecvat: cauciuc nitrilic. Se recomandă purtarea salopetei/ combinezonului de protecţie impermeabile, precum şi ochelari de protecţie la manipularea şi aplicarea produsului.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Bravo este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Bravo cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00