You are here

Rias 300EC

Ultima actualizare:
20.09.2018

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Triazoli
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
preventiv, curativ, sistemic

Rias este absorbit de plante acţionând asupra agenţilor patogeni în timpul penetrării şi formării haustorilor. Opreşte dezvoltarea fungilor intervenind în biosinteza ergosterolilor din membrana celulară. Datorită modului său de acţiune poate fi utilizat preventiv sau curativ, la apariţia primelor simptome. Se va aplica la începutul infecţiei pentru a evita pierderile de recoltă sau un grad ridicat de dezvoltare a bolii.

Rias este un fungicid sistemic pentru combaterea principalelor boli la sfecla de zahăr. Asocierea celor două substanţe active cu acţiune sistemică complementară face ca produsul Rias să aibă eficacitate deosebită atât împotriva Cercosporiozei, cât şi a făinării sfeclei de zahăr.

Sfeclă de zahăr

Clasificare

Fraze de pericol

 • H304, H319, H410, H335, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitați eliminarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P331: NU provocaţi voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Pentru reducerea expunerii operatorului, se va purta echipament de protecţie: salopetă, şorţ, cizme de cauciuc sau ghete, mănuşi, ochelari şi mască de protecţie.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Rias este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00