Mistral 4SC - Erbicid | Syngenta

You are here

Mistral 4SC

Ultima actualizare:
22.06.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Sulfonilureice
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

La scurt timp după aplicare, substanţa activă, nicosulfuron, este absorbită de frunze şi translocată în xilem şi floem către ţesuturile meristematice, cauzând inhibarea creşterii, decolorarea, necrozarea şi în final moartea plantelor ţintă. Inhibă activitatea enzimei ALS (acetolactat sinterază), rezultând întreruperea diviziunii celulare. Nicosulfuronul este selectiv pentru plantele de porumb.

Mistral®4SC este un erbicid sistemic pentru combaterea gramineelor din cultura de porumb. Are un spectru larg de acţiune, dublat de un efect de lungă durată asupra buruienilor (28 - 30 de zile).

Porumb

Clasificare

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P332+P313: În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P411: A se depozita la temperaturi care să nu depăşească 35°C.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafaţă!

Compatibilitate

Produsul este compatibil cu majoritatea erbicidelor folosite în mod curent în România pentru cultura porumbului. Pentru o folosire corectă consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test.

Nu se aplică Mistral® 4SC la porumbul care a fost tratat cu insecticide organofosforice, cu acţiune foliară sau la sol, sau în cazul tratării culturii cu erbicide pe bază de bentazon.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul maşinii de tratat până la jumătate cu apă şi se porneşte agitarea. Se adaugă cantitatea calculată şi cântărită de produs şi apoi se completează cu restul de apă, având grijă ca sistemul de agitare să funcţioneze în tot acest timp. Se va agita bine soluţia de stropit în timpul umplerii şi aplicării.

Volum apă

200 - 300 litri/ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00