You are here

Moddus

Ultima actualizare:
25.01.2018

Regulator de creștere

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri, 20 litri
Compoziție: 
Formulare: 
concentrat emulsionabil

Moddus este absorbit predominant prin frunze şi tulpini şi este translocat în zonele cu activitate meristematică, unde inhibă alungirea internodurilor.

MODDUS 250 EC este un regulator de creştere pentru cereale. MODDUS 250 EC aplicat în faza de sfârşit de înfrăţit până la formarea celui de-al doilea internod, reduce creşterea plantei prin reducerea înălţimii plantelor şi îngroşarea paiului. În consecinţă, asigură o reducere semnificativă a căderii plantelor de cereale.

Grâu de toamnă

Orz de toamnă

Orzoaică de primăvară

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H410

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P362 + P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A se evita contactul produsului cu ochii, pielea şi hainele precum şi inhalarea vaporilor în timpul tratamentului. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie (mănuşi de protecţie, salopetă de lucru, jachetă, cizme şi mască pentru protecţia feţei/ochilor), nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca, precum şi hainele.

Alte restricții de utilizare

A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie rezistente la substanţe chimice. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Timpul de penetrare : > 480 min. Grosimea mănuşii : 0,5 mm.
Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă (combinezoane, şorţuri, mănuşi, cizme,etc.). Purtaţi după caz: costum de protecţie impermeabil
Deoarece produsul este toxic faţă de organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale:
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi
decât pe cea recomandată;
- se va respecta o zonă tampon netratat de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

MODDUS 250 EC poate fi amestecat cu alte produse numai când există recomandări scrise pentru fiecare amestec în parte. Înainte de folosire se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test. A nu se amesteca cu Axial, îngrăşăminte foliare sau produse pe bază de sulf.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul echipamentului de stropit cu 1/4-1/2 din cantitatea de apă necesară; se porneşte sistemul de agitare; se adaugă cantitatea necesară de MODDUS 250 EC; se adaugă restul de apă; se continuă agitarea pe timpul umplerii şi aplicării produsului.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00