You are here

Apron XL

Ultima actualizare:
03.11.2017

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilamide
Formulare: 
emulsie pentru tratarea semințelor
Mod de acțiune: 
sistemic

Apron XL este un fungicid sistemic de tratare a seminţelor pentru prevenirea bolilor cunoscute sub numele de mană, precum şi a căderii răsadurilor. Substanţa activă metalaxil-M pătrunde prin învelişul seminţei şi este translocată sistemic în toate părţile plantei odată cu germinaţia.

Fungicid pentru tratamentul semințelor cu o acțiunea puternic sistemică ce asigură un control ridicat al bolilor cu transmitere prin sămânță și sol. Apron XL oferă cel mai bun control al infecțiilor primare de mană, atunci când este aplicat conform recomandărilor. Produsul protejează plantele din cele mai timpurii stadii de dezvoltare, asigurând o răsărire rapidă și uniformă.

Floarea soarelui

Mazăre câmp

Mazăre de grădină

Sfeclă de zahăr

Tomate

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H319, H412, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P280: Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P330: Clătiţi gura.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. Nu se vor inhala vapori în timpul tratamentului. Se vor purta haine de protecţie (salopetă de lucru, jachetă, cizme şi mască antipraf). În timpul manipulării produsului concentrat se vor purta mănuşi din plastic şi şorţ de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie.

Alte restricții de utilizare

Nu aplicați produsul pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă.
Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Compatibilitate

Apron XL este compatibil cu preparate pe baza de polimeri pentru drajarea seminţelor şi alte formulări ale altor compuşi cu reacţie neutră pentru tratarea seminţelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test.

Pregatirea soluției

Apron XL se aplică în amestec cu 500-1000 ml apă la 100 kg seminţe (5-10 l apă la tona de seminţe). Cantitatea de apă se ajustează în funcţie de cultură, amestecul cu alte produse şi echipamentul de tratat.
Pentru prepararea soluţiei se va proceda în felul următor:
1. Se umple parţial rezervorul cu cantitatea necesară de apă
2. Se agită produsul înainte de utilizare
3. Se adaugă cantitatea corespunzătoare de Apron XL în timp ce se amestecă continuu
3. Se pot adaugă şi alte produse compatibile
4. Se completează rezervorul cu restul de apă
5. Se va menţine agitarea suspensiei pe toată perioada tratamentului
6. Soluţia obţinută trebuie folosită în 24 de ore de la preparare.

Volum apă

5-10 litri /tona de semințe

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00