Maxim XL - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Maxim XL

Ultima actualizare:
26.03.2021

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilpiroli
Fenilamide
Formulare: 
suspensie pentru tratarea semințelor
Mod de acțiune: 
sistemic, contact, penetrant

Fludioxonil este un fungicid de contact și penetrant cu spectru larg de acțiune și activitate de lungă durată. Acesta pătrunde în sămânță, controlând astfel infecțiile superficiale. Metalaxil-M (mefenoxam) penetrează învelișul seminței și este translocat sistemic către toate părțile plantei în timpul germinației.

Fungicid pentru tratamentul semințelor de porumb și floarea-soarelui. Are un mod multiplu de acțiune (penetrant, de contact și sistemic), pătrunde în semințe, controlând atât infecțiile superficiale, cât și pe cele adânci.

Porumb

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H411, EUH401

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul Iucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a freca.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe5 - Pentru protecţia păsărilor/mamiferelor sălbatice produsul trebuie încorporat în totalitate în sol. A se asigura că produsul este încorporat în totalitate la sfârşitul rândurilor.

Compatibilitate

Maxim XL este compatibil cu preparate polimerice de acoperire a semințelor și formulările WS/FS ale altor componente de tratare a semințelor cu reacție neutră. Produsul nu este compatibil cu formulări bazate pe solvenți organici. Înainte de utilizare se va consulta tabelul cu compatibilități și se va efectua un test.

Pregatirea soluției

Soluția se pregătește după următoarea procedură:
- se umple pe jumătate rezervorul de amestec cu apă
- se agită produsul înainte de utilizare
- se adaugă cantitatea corespunzătoare de Maxim XL, în funcție de cultura ce urmează a fi tratată, în timp ce se agită continuu
- se completează cu restul de apă
- soluția se agită continuu pe toată perioada utilizării
Soluția se va utiliza timp de 24 de ore după preparare.

Volum apă

5-8 litri/ tona semințe floarea soarelui
7 litri/ tona semințe porumb

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00