Notificare GDPR - campanii Syngenta

Notificare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Operatorul. Syngenta respectă caracterul privat al datelor cu caracter personal prelucrate în contextul campaniilor sale și se angajează să îl protejeze în strictă conformitate cu prevederile legale aplicabile. În acest sens, Syngenta Agro SRL, cu sediul în București, Șos. București - Ploiești nr. 73-81, Victoria Park - Clădirea 3, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1380/1995, cod fiscal RO 7025525, tel: +40 21 528 12 00, fax: +40 21 528 12 99, e-mail: marketingromania@syngenta.com, deține conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și celelalte prevederi legale privind protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai sus. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă. Informații suplimentare găsiți și pe pagina noastră web, accesând www.syngenta.ro.

Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

În contextul înscrierii și participării Dumneavoastră în mod voluntar la Campanie, pentru ca Syngenta să poată administra relația cu Fermierii și, totodată, ca să își poată îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Campaniei este necesară furnizarea de către Fermieri a unor date cu caracter personal, solicitate de Syngenta cu ocazia înscrierii în Campanie sau pe parcursul Campaniei. Legalitatea prelucrării derivă, în principal, din necesitatea desfășurării Campaniei și executării de către Syngenta a obligațiilor cuprinse în Regulamentul Campaniei (executarea unui contract), în vederea înscrierii și participării în mod corespunzător a Fermierilor la Campanie, respectiv necesitatea Syngenta de a asigura desfășurarea campaniilor sale în bune condiții, conform practicilor legale și uzuale. Fermierii sunt obligați să furnizeze în mod corect și complet datele personale, pentru a putea participa la Campanie și a putea beneficia de Bonificațiile acordate acestora în baza Regulamentului Campaniei. Refuzul de a vă furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii/participării la Campanie și poate împiedica Syngenta în a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile stipulate în Regulamentul Campaniei, inclusiv poate afecta dreptul Fermierului de a primi toate beneficiile și Bonificațiile la care ar putea fi îndreptățit în calitate de participant la Campanie, după caz.  

De asemenea, numai pe baza consimțământului Dumneavoastră, Syngenta va prelucra datele cu caracter personal în scopuri de reclamă și marketing direct. Acest lucru presupune prelucrarea datelor în vederea îmbunătățirii de către Syngenta a produselor și serviciilor oferite, a administrării relației cu clienții săi finali, constând în efectuarea de comunicări comerciale prin e-mail, sms, poșta sau alte mijloace de comunicare directă. Astfel, Syngenta va putea utiliza datele necesare contactării Dumneavoastră (e.g. numele, prenumele, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon mobil furnizate), pentru a vă informa periodic asupra celor mai noi produse, servicii, oferte și campanii promoționale Syngenta. Datele personale sunt prelucrate de către Syngenta în scopuri de marketing direct, exclusiv în temeiul consimțământului Dumneavoastră și numai pentru ca ați optat să vă contactăm în asemenea scopuri. Prin urmare, prelucrarea în scopuri de marketing direct se va putea face până la momentul în care ne comunicați ca ați decis să vă retrageți consimțământul astfel acordat. Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de Syngenta înainte de retragerea consimțământului de către Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată.

Totodată, în temeiul legii, vom prelucra datele pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, ținerea evidentelor financiar-contabile sau administrative, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Syngenta Agro SRL, care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor, și a cazurilor în care Syngenta Agro și/sau împuterniciții săi trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare. Astfel, în cadrul operațiunilor de prelucrare este posibil să trebuiască să divulgam către anume persoane (destinatari), fizice sau juridice, intern sau extern, date personale ale persoanelor vizate, astfel încât, spre exemplu, respectivii să ne poată furniza servicii necesare sau conexe operațiunilor de prelucrare în funcție de scopurile prelucrării, după cum urmează: a) Distribuitori Syngenta: astfel cum sunt definiți Conform Regulamentului Campaniei și care sunt, în esență, acele societăți distribuitoare de produse Syngenta, care au nevoie să acceseze astfel de informații în vederea respectării contractelor comerciale (livrarea produselor Syngenta comandate de Fermieri); b) Syngenta Grup: persoane autorizate din cadrul Syngenta, care au nevoie să acceseze astfel de informații în contextul muncii lor și atribuțiilor lor de serviciu, pentru scopurile descrise mai sus (departamentului financiar, departamentului marketing, personalului IT, Syngenta Business Services (SBS), departamentului juridic sau altor departamente relevante din alte entități din Grupul Syngenta); c) Furnizori de servicii externi care necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor operaționale, necesare Syngenta Agro SRL, precum: telecomunicații, IT, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii juridice, servicii financiare și de audit, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii operaționale contractate de către Syngenta.

Transferul în străinătate. În funcție de locațiile în care se află serverele Syngenta, pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se afla anumiți destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, după caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Statele Unite ale Americii.

Perioada stocării datelor. În cazul Fermierilor care nu au beneficiat de o ofertă în cadrul acestei Campanii, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal se va întinde pe toată Durata Campaniei, precum și 1 an de la data încetării Campaniei. În cazul Fermierilor câștigători care au beneficiat de ofertă (Compentare și/sau Bonificație), datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de cel mult 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent acordării ofertei în cauză. În cazul Participanților care și-au dat acordul expres cu privire la prelucrarea datelor personale și în scopuri de marketing direct, datele vor fi stocate până la retragerea consimțământului de către aceștia, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea Campaniei.

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) dreptul de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la Dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența (dacă e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Syngenta furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care, spre exemplu, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau vă retrageți consimțământul ori vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (a) contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau(d) v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări, – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care îi permite operatorului a verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la opoziție. În orice moment, aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când sunteți notificați că prelucrarea ar fi necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Syngenta sau când prelucrarea ar fi necesară pentru îndeplinirea de către Syngenta a unei sarcini care servește unui interes public, inclusiv creării de profiluri pe baza unor asemenea prelucrări. În caz de opoziție justificată, Syngenta nu va mai prelucra datele respective, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege. Atunci când v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de Syngenta în acest scop sub nicio formă. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către Syngenta înainte de retragerea consimțământului.

Dreptul de a depune o plângere. În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Securitatea datelor cu caracter personal. Vom depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.