Moddus Evo - Regulator de creștere | Syngenta

You are here

Moddus Evo

Ultima actualizare:
30.03.2020

Regulator de creștere

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Formulare: 
concentrat dispersabil

MODDUS® EVO este absorbit predominant prin frunze şi tulpini şi este translocat în zonele cu activitate meristematică, unde inhibă alungirea internodurilor.

MODDUS® EVO este un produs cu acţiune de regulator de creştere a plantelor.

Grâu

Orz

Secară, Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H319, H411

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P264: Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

Compatibilitate

MODDUS® EVO este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea MODDUS® EVO cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Volum apă

100-400 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00