Ridomil Gold MZ 68WG | Syngenta

You are here

Ridomil Gold MZ 68WG

Ultima actualizare:
23.11.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 kg, 5 kg și microambalaje
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilamide
Ditiocarbamate
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
sistemic, contact

Ridomil Gold MZ are acţiune sistemică şi de contact. Metalaxil-M (mefenoxam) este sistemic şi este preluat rapid de părţile verzi ale plantelor, distribuit ascendent (acropetal) în toată planta şi în noile creşteri apărute după tratament. Mancozeb are acţiune de contact, formând o barieră protectoare, la suprafaţa plantelor, împiedicând germinarea sporilor.

Ridomil Gold MZ este un fungicid pentru combaterea manei, cu acţiune dublă: sistemică ascendentă (acropetal) şi de contact.
Produsul prezintă un tip de formulare – „pepite” – granule dispersabile în apă, cu caracteristici îmbunătăţite în ceea ce priveşte eficacitatea şi uşurinţa în utilizare.

Cartof

Castraveți

Ceapă

Tomate

Viță de vie

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H361d, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie.
 • P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. A se folosi mănuşi rezistente la agenţi chimici. Material adecvat: Cauciuc nitrilic. Mănuşile trebuie să fie certificate conform standardelor corespunzătoare. Grosime: 0,5 mm. Timp de penetrare: > 480 min. Evaluaţi gradul de expunere şi selectaţi un echipament de protecţie rezistent la substanţe chimice în funcţie de potenţialul contact şi caracteristicile de permeabilitate/ penetrare ale materialului echipamentului de protecţie. Spălaţi cu apă şi săpun după îndepărtarea echipamentului de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă(salopetă, şorţ, mâneci, cizme,etc.). A se purta salopetă de protecţie impermeabilă pentru praf. Interval de re-intrare în cultura tratată: 24 de ore după tratament.

Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
Nu contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
Nu împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă.

Compatibilitate

Ridomil Gold MZ este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Ridomil Gold MZ cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine suspensia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii şi volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluţie de aplicare. Volumul de soluţie variază în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi suficientă soluţie pentru acoperirea plantei, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

150-1000 litri/ha la cartof
200-600 litri/ha la ceapă
200-1000 litri/ha la viță de vie
500-1500 litri/ha la tomate și castraveți

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00