Amistar Prime Complet - Pachet tehnologic | Syngenta

You are here

Amistar Prime Complet

Ultima actualizare:
15.07.2021

Pachet tehnologic

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
Pachetul este dimensionat pentru 20 ha și conține 15 litri Amistar® + 8 litri Celsivo® + 5 x 140g Pointer® Ultra
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Formulare: 
suspensie concentrată (Amistar)
concentrat emulsionabil (Celsivo)
amestec omogen de granule solubile extrudate de culoare brună (Pointer Ultra)
Mod de acțiune: 
sistemic

Este alcătuit din 2 fungicide (Amistar® și Celsivo®) și un erbicid, Pointer® Ultra. Cele 2 fungicide au un efect complementar și controlează majoritatea bolilor din culturile de cereale. Erbicidul controlează buruienile cu frunză lată din cultura de grâu.

Grâu

Grâu, Orz, Triticale

Orz

Secară

Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302+H332, H410
 • H319
 • H335
 • H373

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspiraţi fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie pentru ochi/ faţă.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • EUH208: Conţine 1,2-benzisotiazol-3-onă. Risc de reacţie alergică. EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Nu se va reintra în culturile tratate decât după ce depozitul de soluţie de pe frunze este complet uscat.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă

Compatibilitate

Atenţie!!!
În funcţie de utilizările omologate pentru fiecare produs, la unele culturi din tabel, este recomandată utilizarea ambelor produse sau doar a unuia din produsele din pachet.

Pregatirea soluției

Dacă se recurge la amestecuri în rezervor, primul se adaugă Pointer® Ultra, apoi partenerul de amestec. Turnaţi cantitatea necesară de Pointer® Ultra în rezervorul maşinii pe jumătate umplut cu apă, cu agitatorul acţionând până când produsul este complet dispersat. Continuaţi agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluţiei pe tot parcursul stropirii. Preparaţi numai cantitatea de soluţie necesară pentru stropirea curentă. Folosiţi soluţia imediat după preparare.

Se umple rezervorul maşinii de stropit cu ½ din volumul de apă şi se porneşte agitatorul. Se adaugă volumele de produse calculate şi cântărite, conform cu ordinea menţionată mai sus, având grijă ca agitatorul să funcţioneze în tot acest timp.

Ordinea de realizare a amestecului:
1. Apă (jumatate de volum în sprayer)
2. Amistar ®
3. Se amestecă foarte bine între 3 şi 5 minute
4. Celsivo®
5. Restul de apă

Volum apă

200-300 litri/ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00