Afinto - Insecticid | Syngenta

You are here

Afinto

Ultima actualizare:
25.05.2022

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
140 grame
Compoziție: 
Formulare: 
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune: 
sistemic
translaminar

Pătrunde în plante prin frunze și lăstari și circulă acropetal. Poate fi absorbit și din sol de către sistemul radicular și translocat în organele superioare ale plantei. Asupra insectelor dăunătoare acționează prin contact și ingestie, determinând inhibarea hrănirii și moartea prin inaniție. Afinto acționează atât asupra afidelor imature cât și a celor adulte. Eficacitatea produsului nu este influențată de temperaturile ridicate din momentul aplicării și de intensitatea luminoasă.

Afinto este un insecticid specific pentru combaterea afidelor , utilizat pentru tratamente foliare la culturile de câmp și horticole. Are acțiune sistemică și translaminară.

Ardei (câmp)

Cais

Cartof (industrie, amidon, consum)

Cartof pentru sămânță

Cireș

Măr

Mazăre

Orz, Ovăz, Secară

Piersic

Prun

Clasificare

Fraze de pericol

  • H319

Fraze de precauție

  • P264: Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie pentru ochi/ faţă.
  • P305+P351+P338: În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
  • În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surslor de apă sau pe alte culturi decât cele recomandate. Nu descărcați pe sol/ în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ ape de suprafață/ ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri cca produsul să ajungă în apele de suprafață.

Compatibilitate

Afinto este în general miscibil cu fungicide. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate şi se va face un test. Se va utiliza volumul de apă recomandat la hectar. Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare pentru reducerea driftului.