Nemathorin 10G - Insecticid | Syngenta

You are here

Nemathorin 10G

Ultima actualizare:
23.11.2021

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
10 kg
Compoziție: 
Familia Chimică:
Organofosfați
Formulare: 
granule
Mod de acțiune: 
contact, ingestie

Acționează prin contact și ingestie, blocând activitatea nematozilor și provocând apoi moartea acestora. Efectul maxim se realizează după 9-17 zile de la aplicarea produsului.

Soluția împotriva dăunătorilor din sol (nematozi și viermi sârmă). Utilizarea Nemathorin împreună cu celelalte măsuri agrotehnice (respectarea rotației culturilor, combaterea buruienilor gazdă) contribuie semnificativ la reducerea rezervei de nematozi din sol. Combate dăunătorii atât în stadiul de larvă, cât şi de adult.

Cartof

Cartof pentru sămânță

Castraveți solarii

Tomate solarii

Clasificare

Fraze de pericol

 • H301, H411, EUH208, EUH401

Fraze de precauție

 • P264: Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P330: Clătiți gura.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P405: A se depozita sub cheie.
 • P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează.In timpul manipulării produsului, reglării echipamentului de aplicat ori manipulării suprafeţelor contaminate, se va purta echipament de protecţie adecvat (salopete), mănuşi şi ochelari de protecţie şi mască pentru faţă cu aparat filtrant. Când curăţaţi echipamentul contaminat, se va purta echipament de protecţie adecvat (salopete şi şorţ din cauciuc), mănuşi de protecţie, cizme din cauciuc, ochelari de protecţie şi mască pentru faţă cu aparat filtrant. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Substanţa activă este un component anticolinesterază. Nu lucraţi cu astfel de produse dacă medicul vă interzice acest lucru.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00