Ampligo - Insecticid | Syngenta

You are here

Ampligo

Ultima actualizare:
23.11.2021

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Antranilamide
Mod de acțiune: 
sistemic locală (translaminar sau penetrant) şi de contact

Clorantraniliprol acţionează ca modulator al receptorului ryanodinei. Modul de acţiune se manifestă prin activarea receptorilor ryanodinei care stimulează eliberarea calciului depozitat în mușchii netezi și striaţi, cauzând dereglarea sistemului muscular, paralizie și în final moartea insectelor.
Lambda-cihalotrin este un piretroid de sinteză performant, cu acţiune de contact rapidă şi de şoc asupra insectelor. După aplicare, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.

Ampligo® este un insecticid cu spectru larg de acţiune care are în compoziţie două substanţe active (clorantraniliprol și lambda-cihalotrin) cu moduri diferite de acţiune asupra dăunătorilor din grupa bisamide și piretroide.

Broccoli (câmp)

Conopidă (câmp)

Porumb

Porumb dulce

Varză (câmp)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302 + H332

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P264: Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
 • EUH 208: Conţine 1,2-benzisotiazol-3-onă. Risc de reacţie alergică.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate şi în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cea recomandată. A se evita contactul produsului concentrat cu ochii, pielea şi hainele (părţile contaminate se vor spăla imediat cu apă şi săpun fără a se freca). Nu se vor consuma alimente sau lichide şi nu se va fuma în timpul utilizării. Nu se vor inhala vaporii sau ceaţa de pulverizare în timpul tratamentului. În timpul lucrului se poartă echipament de protecţie corespunzător (salopetă, cizme şi mască). În timpul manipulării produsului concentrat, se vor purta mănuşi impermeabile, şorţ de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecţie. După lucru, se vor spăla hainele (separat de celelalte obişnuite) şi întreg corpul cu apă şi săpun.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă
SPe8 - PERICULOS PENTRU ALBINE! Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor! Îndepărtaţi sau acoperiţi stupii în timpul aplicării şi 24 de ore după tratament.

Compatibilitate

Ampligo® este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător.
- Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Ampligo®.
- Se completează cu restul de apă.
- Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului. Când se foloseşte în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Ampligo® şi apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs şi apoi Ampligo®. Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie. Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

Porumb, Porumb dulce: 300-600 litri/ ha
Varză (câmp), Conopidă (câmp), Broccoli (câmp): 200-1000 litri

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00