Austral Plus - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Austral Plus

Ultima actualizare:
22.06.2021

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 L
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Fenilpiroli
Formulare: 
Suspensie concentrată de microcapsule
Mod de acțiune: 
non-sistemic, de contact

AUSTRAL PLUS este un amestec dintre un fungicid şi un insecticid.
Fludioxonil:
- este un fungicid de contact non-sistemic, din clasa fenilpiroli;
- are activitate reziduală de lungă durată; asimilarea în ţesuturile plantelor, precum şi proprietăţile curative sunt limitate; inhibă în mare măsură germinarea conidiilor şi în mică măsură tubul germinal şi creşterea miceliului; inhibă protein-kinaza activată de mitogeni în transducţia semnalului osmotic.
Teflutrin:
- este un insecticid de contact şi prin vapori, din clasa piretroizilor;
- acţionează ca un repelent la unele specii de Coleoptere; asimilarea în plantă, precum şi translocarea sunt limitate; acţionează asupra sistemului nervos al insectelor şi perturbă funcţia neuronală prin interacţiuni la nivelul canalelor de sodiu.

Grâu

Orz

Clasificare

Fraze de pericol

  • H410

Fraze de precauție

  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor sau a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces ale animalelor. Se va evita contactul produsului concentrat cu pielea, ochii şi hainele. Nu se vor consuma alimente sau lichide şi nu se va fuma în timpul lucrului. Se vor purta haine de protecţie, de exemplu pentru prepararea soluţiei: salopetă de lucru, mănuşi impermeabile, mască de protecţie, şi încălţăminte solidă; pentru aplicare: salopetă, mănuşi impermeabile şi încălţăminte solidă. După lucru se vor spăla bine hainele şi întreg corpul cu apă şi săpun. Tratamentul seminţelor se va face într-o zonă bine ventilată. A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Alte restricții de utilizare

Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 3 m până la apa de suprafaţă!

Pregatirea soluției

Cantitatea de apă se ajustează în funcţie de cultură şi echipamentul de tratat. Pentru prepararea soluţiei (slurry) se va proceda astfel:
- Puneţi jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervor;
- Agitaţi produsul înainte de folosire;
- Adăugaţi cantitate măsurată de AUSTRAL PLUS amestecând continuu;
- Se completează rezervorul cu restul de apă până la volumul de apă corespunzător cantităţii de sămânţă ce va fi tratată;
- Se va menţine agitarea soluţiei pe toată perioada tratamentului.
- Soluţia preparată se poate utiliza în maxim 24 ore după preparare.

Volum apă

AUSTRAL PLUS se aplică în amestec cu 5 l de apă la tona de seminţe.
Norma de sămânță:
Grâu: 250 kg semințe/ha
Orz: 220 kg semințe/ha

  • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

    Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00