Celest Extra - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Celest Extra

Ultima actualizare:
23.08.2022

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Fenilpiroli
Triazoli
Formulare: 
suspensie concentrata pentru tratarea semintelor
Mod de acțiune: 
sistemic, contact, penetrant

Celest Extra este un produs complet sub formă de amestec de două substanţe active, cu moduri de acţiune şi spectru de activitate diferite:
- Difenoconazol este un fungicid triazolic, sistemic, cu spectru larg de acţiune antifungică. Combate bolile cele mai importante provocate de ciuperci din clasa Ascomycetes, Basidiomycetes şi Deuteromycetes.
- Fludioxonil este un fungicid de contact şi penetrant cu spectru larg de acţiune şi cu activitate de lungă durată. Fludioxonilul inhibă germinarea sporilor distrugând agenţii patogeni de pe suprafaţa seminţelor (inclusiv în zona comisurii centrale a bobului) şi creează o barieră în jurul seminţei în momentul semănatului (nu permite infectarea seminţei cu agenţi patogeni din sol).

Celest Extra este un produs complet sub formă de amestec de două substanţe active, cu moduri de acţiune şi spectru de activitate diferite

Grâu

Orz

Ovăz

Secară

Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H332, H410

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţă/ vaporii/ spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
 • P312: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi a altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. Tratamentul seminţelor se va face într-o zonă bine ventilată. A nu se contamina apa, alimentele furajele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Alte restricții de utilizare

Seminţele tratate trebuiesc semănate corect şi să fie bine acoperite de sol. Seminţele rămase nu vor fi folosite ca hrană pentru păsări sau animale sau pentru consumul uman. În cazul unei împrăştieri accidentale a seminţelor se recomandă colectarea imediată a acestora.
Deoarece produsul este nociv pentru organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Nu se aplică pe terenurile adiacente cursurilor de apă.
Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţirea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.

Compatibilitate

Celest Extra este compatibil cu alte formulări ale altor compuşi cu reacţie neutră pentru tratarea seminţelor Celest Extra nu este compatibil cu formulările bazate pe solvenţi organici. Înainte de utilizare se poate efectua un test de compatibilitate.

Pregatirea soluției

Înainte de a semăna semințele, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt testate și libere de boli (ce pot fi transmise prin semințe).

Când este folosit diluat se va proceda în felul următor: Preparaţi un volum de soluţie (amestec de produs şi apă) de 8-10 litri pentru o tonă de seminţe, astfel:
- Puneţi jumătate din cantitatea de apă necesară în rezervor;
- Agitaţi produsul înainte de folosire;
- Adăugaţi cantitate măsurată de Celest Extra amestecând continuu;
- Se pot adăuga alte produse compatibile;
- Se adaugă restul de apă;
- Se va menţine agitarea soluţiei pe tot timpul de folosire;
Soluţia preparată se poate utiliza în maxim 24 ore după preparare.

 • Emergency telephone: Syngenta Agro SRL, Bucharest - Emergency Service: Tel .: + (40 21) 529 25 77 or

  Toxicological Information Center: National Institute of Public Health, Bucharest, Tel: +40 21 3183606 or +40 21 3183620, interior 235, hours: Monday - Friday between 8.00 - 15.00