Force 20 CS - Tratament sămânță | Syngenta

You are here

Force 20 CS

Ultima actualizare:
26.03.2021

Tratament sămânță

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
20 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Piretroizi
Formulare: 
suspensie de microcapsule
Mod de acțiune: 
contact, ingestie

Force 20 CS acţionează prin contact, ingestie şi vapori. Substanţa activă, teflutrin, este o referinţă în combaterea dăunătorilor de sol - viermi sârmă (Agriotes spp.). Aceasta difuzează de pe seminţe în sol, formând o zonă de protecţie a plantei în calea dăunătorilor (”halou” protector în jurul seminţei). Astfel, dăunătorii care ajung în zona de protecţie - reprezentată de haloul de vapori ai substanţei active, sunt distruşi sau îndepărtaţi de efectul puternic repelent.

Modul de acţiune (halou) face ca Force 20 CS să fie perfect adaptat împotriva atacului timpuriu al dăunătorilor de sol, găsindu-se în zona frecventată de dăunători şi stopând atacul încă de la început.

Această particularitate îl face superior produselor sistemice: în cazul acestora, pentru a observa efectul produsului, dăunătorul trebuie să mănânce din plantă, ceea ce duce la pierderi.

Grâu

Grâu spelt, Secară

Orz

Ovăz, Triticale

Porumb

Sfeclă de zahăr

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H332, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
 • P312: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P304 + P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. Echipamentul de protecţie trebuie să fie adecvat pentru lucrul cu Force 20 CS. Astfel, se va folosi: combinezon cu cagulă mănuşi din nitril de protecţie chimică şi solvenţi (spălaţi cu grijă mănuşile înainte de a scoate mâinile!) mască de faţă care să acopere în întregime ochii, gura şi nasul (conform EN 136) cu filtru anti-praf P3. Echipamentul de protecţie se va folosi atât la tratamentul seminţelor, cât şi la manipularea seminţelor tratate şi la semănat. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

Nu contaminaţi apa folosită pentru irigaţii sau în scopuri domestice, eleşteele, râurile, lacurile, sistemele de drenare cu resturi de produs, prin curăţarea echipamentelor sau prin dispunerea ambalajelor goale în apropierea acestora.
Seminţele tratate trebuie semănate corect şi să fie bine acoperite de sol.
Seminţele rămase nu vor fi folosite ca hrană pentru animale sau pentru consumul uman.

Compatibilitate

Force 20 CS se poate utiliza în amestec cu fungicide omologate în România pentru tratamentul seminţelor la culturile respective. Înainte de folosirea unui partener de amestec nou se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

Pregatirea soluției

Preparaţi un volum de soluţie (fungicid + insecticid + apă) de 8-10 litri la tonă de seminţe pentru grâu şi orz, 10-13 litri la tona de seminţe pentru porumb şi 10-15 litri la tona de seminţe de floarea-soarelui.
Pentru prepararea soluţiei se va proceda în felul următor:
- Adăugaţi 50% din cantitatea de apă necesară în rezervor
- Agitaţi conţinutul ambalajelor înainte de folosire pentru omogenizare
- Se adaugă cantitatea măsurată de Force 20 CS corespunzătoare seminţelor ce urmează să fie tratate în timp ce se amestecă continuu
- După golire, clătiţi recipientul cu o parte din apa rămasă care se adaugă în rezervorul instalaţiei de tratat seminţe
- Se adaugă restul de apă amestecând continuu
- Se va menţine agitarea amestecului de tratat pâna la folosirea acestuia
- Amestecul trebuie folosit în maxim 24 ore de la preparare.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00