You are here

Amistar

Ultima actualizare:
28.05.2019

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Formulare: 
suspensie concentrată
Mod de acțiune: 
sistemic

Produsul este un fungicid cu acţiune sistemică locală translaminară pe frunze. AMISTAR interferă cu ciclul de viaţă al agenţilor patogeni, în principal în timpul germinaţiei sporilor, prin inhibarea mobilităţii şi germinaţiei zoosporilor (reduce riscul infecţiilor secundare). Substanţă activă Azoxistrobin este preluată gradual în frunze.

AMISTAR se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem, de culoare gălbuie.

Ardei

Broccoli

Căpșun (seră și solar)

Cartof

Cartof (aplicare pe rând)

Castraveți

Ceapă, Ceapă verde, Arpagic (câmp)

Conopidă

Dovlecel, Dovleac (câmp și spații protejate)

Fasole

Clasificare

Fraze de pericol

 • H332, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţă/ vaporii/ spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului. Pentru protecţia individuală a se purta echipament de protecţie, mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va depozita în containerul original. Containerele se vor păstra ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

Alte restricții de utilizare

Deoarece produsul este foarte toxic faţă de organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale:
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
- se va respecta o zonă tampon de 15m până la apa de suprafață

Compatibilitate

Amistar este compatibil cu numeroase produse de protecţia plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregatirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat şi calibrat corespunzător. Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se porneşte sistemul de agitare şi se adaugă cantitatea măsurată de Ortiva. Se completează cu restul de apă. Se menţine sistemul de agitare în funcţiune pe toată durata tratamentului, de la pregătirea soluţiei şi până la terminarea aplicării.
A se aplica întregul volum de soluţie pregătit în aceeaşi zi.
Cantitatea de soluţie folosită este în funcţie de cultură şi stadiul de vegetaţie.
Se va folosi un volum de soluţie suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluţia de stropit, dar se va evita şiroirea.

Volum apă

1000 litri /ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00