Amistar Prime Pack - Fungicid | Syngenta

You are here

Amistar Prime Pack

Ultima actualizare:
17.07.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
pachetul este dimensionat pentru 20 ha
Compoziție: 
Familia Chimică:
Strobilurine
Formulare: 
suspensie concentrată (Amistar)
concentrat emulsionabil (Celsivo)

Pachetul Amistar® Prime este alcătuit din 2 fungicide cu efect complementar ce controlează majoritatea bolilor din culturile de cereale.

Amistar® este un fungicid cu acţiune sistemică locală translaminară pe frunze. Interferă cu ciclul de viaţă al agenţilor patogeni, în principal în timpul germinaţiei sporilor, prin inhibarea mobilităţii şi germinaţiei zoosporilor (reduce riscul infecţiilor secundare). Substanţa activă Azoxistrobin este preluată gradual în frunze.

Celsivo® este un fungicid sistemic care pătrunde rapid în plantă chiar şi la temperaturi scăzute. Protejează în mod eficient şi durabil culturile de grâu, orz şi triticale împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de făinare în frunze şi spic. Are proprietăţi preventive şi curative şi se poate utiliza singur sau în combinaţie cu alte fungicide.

 

Pachetul Amistar® Prime reprezintă soluția ideală pentru controlul bolilor care apar în prima parte a perioadei de vegetație, în special făinare și rugini.

Grâu

Grâu, Orz, Triticale

Orz

Secară

Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302 + H332
 • H319
 • H335
 • H373

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P260: Nu inspiraţi fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
 • P271: A se utiliza numai în aer liber şi în spaţii bine ventilate.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie pentru ochi/ faţă.
 • P304+P340+P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi bine.
 • P314: Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
 • P337 + P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • EUH208: Conţine 1,2-benzisotiazol-3-onă. Risc de reacţie alergică. EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Nu se va reintra în culturile tratate decât după ce depozitul de soluţie de pe frunze este complet uscat.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă

Compatibilitate

Atenţie!!!
În funcţie de utilizările omologate pentru fiecare produs, la unele culturi din tabel, este recomandată utilizarea ambelor produse sau doar a unuia din produsele din pachet.

Pregatirea soluției

Se umple rezervorul maşinii de stropit cu ½ din volumul de apă şi se porneşte agitatorul. Se adaugă volumele de produse calculate şi cântărite, conform cu ordinea menţionată mai sus, având grijă ca agitatorul să funcţioneze în tot acest timp.

Ordinea de realizare a amestecului:
1. Apă (jumatate de volum în sprayer)
2. Amistar ®
3. Se amestecă foarte bine între 3 şi 5 minute
4. Celsivo®
5. Restul de apă

Volum apă

200 - 300 litri/ ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00