Orondis Ultra Pack - Fungicid | Syngenta

You are here

Orondis Ultra Pack

Ultima actualizare:
06.09.2022

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
4 l (1l Orondis + 3l Pergado)
Compoziție: 
Familia Chimică:
Mandelamide
Mod de acțiune: 
sistemic

Ȋnainte ca boala să se dezvolte, cele două moduri puternice de acțiune lucrează ȋn paralel: ȋn primul rȃnd oxatiapiprolin prezintă un nou mod de acțiune, ȋntrerupȃnd mișcarea lipidelor ȋntre pereții plasmei, iar mandipropamid inhibă regenerarea peretelui celular al sporilor. Ȋmpreună cele două fungicide oferă un control puternic și de lungă durată al manei viței de vie (acționează asupra tuturor stadiilor de dezvoltare ale ciupercii).

• ORONDIS™ este un fungicid preventiv şi antisporulant, sistemic acropetal şi translaminar pentru controlul manei la vița-de-vie. Oxatiapiprolin aparţine grupei izoxazolinelor (cod FRAC 49) și este o substanţă activă nouă, cu un nou mod de acţiune care acționează prin inhibarea proteinei OSBP (oxysterolbinding protein) din celulele ciupercii.
Zoosporii expuși la oxatiapiprolin își pierd viabilitatea la scurt timp de la aplicare și nu mai sunt capabili de germinare. Inhibarea completă a germinării zoosporilor are loc în decurs de 2 ore de la expunerea la oxatiapiprolin. Oxatiapiprolin stimulează dezvoltarea rădăcinii şi a sistemului foliar, nu influenţează vinificaţia şi nu are efect negativ asupra proprietăţilor organoleptice ale vinului.
ORONDIS™ trebuie să fie aplicat întotdeauna în amestec cu fungicide cu mod diferit de acţiune. Se vor aplica cel mult două tratamente cu Orondis (sau orice alt produs care conține oxatiapiprolin) pe sezon pentru vița-de-vie.

• PERGADO® este un fungicid modern, care datorită modului de acţiune inovativ, oferă protecţie de lungă durată împotriva manei la o gamă largă de culturi (cod FRAC 40). PERGADO® pătrunde rapid prin stratul superficial al frunzei, se translocă translaminar şi protejează în acelaşi timp faţa superioară şi inferioară a frunzei. Substanta activa, mandipropamid este foarte activa împotriva germinaţiei sporilor şi inhibă creşterile miceliului în timpul perioadei de incubaţie. PERGADO® este recomandat să fie aplicat preventiv împotriva manei la doza de 0,6 l/ha. Intervalul dintre tratamente este de 10 zile în condiţii climatice şi de presiune a bolii normale. În condiţii de presiune ridicată a bolii, intervalul se va scurta la 7 zile.
Acţiunea puternică şi persistentă a produsului asigură un nivel inalt de combatere a manei. Datorită rezistenţei deosebite la spălare, oferă siguranţă în programul de combatere a manei.

ORONDIS™ ULTRA PACK este un pachet dimensionat pentru 5 hectare de viță de vie, alcătuit din 2 fungicide ORONDIS și PERGADO. Cele 2 fungicide au un efect standard ȋn combaterea eficientă a manei viței de vie (Plasmopara Viticola).

Viță de vie

Fraze de pericol

 • H317, H411

Fraze de precauție

 • P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.
 • P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
 • P261: Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
 • P272: Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P302 + P352: În caz de contact cu pielea: spălaţi cu multă apă.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P362: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Purtaţi mănuşi de protecţie ori de câte ori aplicaţi sau manipulaţi produsul şi soluţia de stropit şi veniţi în contact cu suprafeţe contaminate sau cu soluţia de stropit.

Alte restricții de utilizare

- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
- a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
- se va respecta o zonă tampon de 15m până la apa de suprafață

Pregatirea soluției

Ordinea de realizare a amestecului
1. Apă (jumatate de volum în sprayer)
2. PERGADO®
3. Se amestecă foarte bine între 3 și 5 minute
4. ORONDIS™
5. Restul de apă

Volum apă

500-1.000 litri / ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00