Actellic 50EC - Insecticid | Syngenta

You are here

Actellic 50EC

Ultima actualizare:
09.11.2020

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru
Compoziție: 
Familia Chimică:
Organofosfați
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
contact, ingestie

Produs deosebit de eficient, cu o puternică acțiune de contact, de ingestie și fumigantă, în depozit.

Insecticid pentru combaterea dăunătorilor de depozite ce conține metil pirimifos.

Cereale depozitate (pentru consum) - exclus secară

Spații de depozitare (numai pentru aplicare automată)

Clasificare

Fraze de pericol

 • H226, H302, H304, H317, H318, H335, H336, H410

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P210: A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P301 + P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P305 + P351 + P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
 • P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P331: NU provocați voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice. Mănuşile pe care le purtaţi trebuie sa fie în conformitate cu standardele reglementate. Material adecvat: cauciuc nitrilic. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce îndepărtaţi echipamentul de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă ( combinezoane, şorţuri, mâneci/manşoane, cizme,etc.). Purtaţi după caz: costum de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

Deoarece produsul este foarte toxic faţă de organismele acvatice, în tehnologiile şi în instrucţiunile de utilizare a produsului vor fi înscrise măsurile obligatorii de respectat pentru protecţia apelor, în conformitate cu dispoziţiile legale:
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă
- nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile
- a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00