Axial - Erbicid | Syngenta

You are here

Axial

Ultima actualizare:
26.01.2021

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
1 litru și 5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Ariloxiphenoxi propionați
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
sistemic

Axial 050EC este un produs cu acţiune sistemică fiind preluat de sistemul libero-lemnos al Apera spica venti şi Avena fatua, producând blocarea imediată a dezvoltării meristemelor de creştere atât la nivelul părţii verzi a plantei, cât şi la nivelul rădăcinilor. În acelaşi timp au loc fenomene de încetinire şi blocare a metabolismului celular, fapt ca va conduce la distrugerea buruienilor într-o perioadă de cca. 3 săptămâni, funcţie de condiţiile climatice (temperatură, umiditate, etc.)

Axial este erbicidul sistemic pentru combaterea în postemergenţă a principalelor buruieni monocotiledonate anuale din culturile de cereale păioase. Axial oferă flexibilitate în combaterea buruienilor graminee, fiind foarte selectiv faţă de cultură.

Grâu

Grâu durum

Orz

Orzoaică de primăvară

Secară, Triticale

Clasificare

Fraze de pericol

 • H317, H332, H411, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie.
 • P302 + P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P321: Tratament specific (a se vedea primul ajutor de pe această etichetă).
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.

Alte restricții de utilizare

A nu se amesteca Axial 050 EC cu fertilizatori foliari deoarece există riscul dea apărea toxicitate asupra culturii şi descresc acţiunea produsului asupra buruienilor. A nu se amesteca Axial 050 EC cu erbicide hormonale, se va respecta timpul recomandat la compatibilitate.

Compatibilitate

Axial 050 EC este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare folosite în mod curent în România. Înainte de utilizarea unui amestec se va consulta tabelul de compatibilitate şi se va face un test. Întrucât sortimentul de soiuri de plante cultivate este în continuă schimbare, este indicat ca amestecurile să fie în prealabil testate din punct de vedere al fitotoxicităţii pe soiul care urmează a fi tratat. Când sunt aplicate erbicidele hormonale, dacă sunt aplicate separat, recomandăm ca atunci când Axial este aplicat primul, erbicidarea împotriva buruienilor dicotiledonate să se facă după 7 zile. Atunci când se aplică prima dată erbicidul pentru controlul buruienilor dicotiledonate, este recomandat ca Axial să se aplice după 21 zile.
NOTĂ: A nu se amesteca cu erbicide hormonale (2,4 D, dicamba), produse ce conţin sulf sau îngrăşăminte foliare.

Pregatirea soluției

Se va turna cantitatea de Axial 050 EC direct în rezervorul instalaţiei, umplut pe jumătate cu apă se porneşte agitatorul, acesta se menţine în funcţiune pe toată durata aplicării se completează cu apa necesară. În cazul amestecului în rezervor cu alte produse omologate se va citi cu atenţie eticheta produsului cu care urmează a fi amestecat.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00