Teridox 500 EC - Erbicid | Syngenta

You are here

Teridox 500 EC

Ultima actualizare:
09.08.2022

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Cloracetamide
Formulare: 
concentrat emulsionabil

Teridox este preluat de plantă în principal în perioada de germinaţie a plantei şi la răsărire. Astfel buruienile sunt combătute înaintea răsăririi sau la puţin timp după.

Teridox este un erbicid preemergent pentru cultura de rapiţă de toamnă, oferind protecţie împotriva majorităţii buruienilor anuale care concurează cultura în prima parte a vegetaţiei. Utilizarea preemergentă (imediat după semănat) a lui Teridox se integrează perfect în noile tehnologii de cultivare a rapiţei, unde utilizarea densităţilor reduse de seminţe la hibrizi expune cultura la concurenţa buruienilor.
Sensibilitatea ridicată a rapiţei la prezenţa buruienilor, imediat după răsărire, şi lipsa unei soluţii postemergente satisfăcătoare împotriva majorităţii buruienilor anuale fac necesară aplicarea preemergentă a erbicidului Teridox.

Rapiță de toamnă

Clasificare

Fraze de pericol

 • H304, H315, H317, H410, EUH066, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/ gazul/ceaţa/ vaporii/spray-ul.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P302+P352: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA spălaţi cu multă apă şi săpun.
 • P331: Nu provocaţi voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Trebuie utilizate mănuşi rezistente la compuşi chimici. Mănuşile trebuie să aibă o perioadă de protecţie minimă care trebuie să fie cel puţin egală cu durata expunerii. Perioada de protecţie asigurată de către mănuşi depinde de grosimea acestora, de materialul din care sunt confecţionate şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite cu mănuşi noi la orice semn de degradare sau de penetrare chimică. Materialul adecvat - cauciuc nitrilic. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce îndepărtaţi echipamentul de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă (combinezoane, sorţuri, mâneci/manşoane, cizme,etc.). Purtaţi, după caz: costum de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora.
A nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanţă de 15 m de suprafeţele acvatice.

Compatibilitate

Teridox poate fi amestecat cu alte erbicide. Înainte de folosire consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă. Nu se aplică fertilizanţi lichizi la sol toamna. Aplicarea fertilizanţilor se realizează pe masa vegetativă.

Pregatirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării şi aplicării, se menţine sistemul de agitare pornit pentru a menţine emulsia uniformă.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00