Brasan - Erbicid | Syngenta

You are here

Brasan

Ultima actualizare:
23.08.2022

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Cloracetamide
Formulare: 
emulsie concentrată

Brasan este preluat de plantă în principal în perioada de germinaţie a plantelor şi la răsărire. Astfel buruienile sunt combătute înaintea răsăririi sau la puţin timp după aceea.

Brasan este soluţia pentru protecţia culturii de rapiţă împotriva concurenţei buruienilor în perioada de instalare a culturii. Cele două substanţe active combat un spectru larg de buruieni anuale, inclusiv buruieni dificil de combătut, cum ar fi turiţa. Brasan permite dezvoltarea culturii în toamnă, lipsită de buruieni, şi intrarea în iarnă în condiţii optime, premisa atingerii unui potenţial ridicat de producţie.

Rapiță

Clasificare

Fraze de pericol

 • H302, H304, H315, H317, H410, EUH066, EUH401

Fraze de precauție

 • P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P273: Evitați eliminarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie.
 • P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P331: Nu provocaţi voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii
 • În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. Trebuie utilizate mănuşi rezistente la compuşi chimici. Mănuşile trebuie să aibă o perioadă de protecţie minimă care trebuie să fie cel puţin egală cu durata expunerii. Perioada de protecţie asigurată de către mănuşi depinde de grosimea acestora, de materialul din care sunt confecţionate şi de producător. Mănuşile trebuie aruncate şi înlocuite cu mănuşi noi la orice semn de degradare sau de penetrare chimică. Materialul adecvat - Cauciuc nitrilic. Spălaţi-vă cu apă şi săpun după ce îndepărtaţi echipamentul de protecţie. Decontaminaţi echipamentul de protecţie înainte de reutilizare sau utilizaţi echipament de unică folosinţă (combinezoane, sorţuri, mâneci/manşoane, cizme,etc.). Purtaţi, după caz: Costum de protecţie impermeabil.

Alte restricții de utilizare

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!
SPe1 - Pentru a proteja apele subterane, nu se aplică acest produs sau oricare altul conţinând dimetaclor, mai mult de o aplicare o dată la 3 ani.
SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafaţă!

Pregatirea soluției

Pentru prepararea soluţiei în cele mai bune condiţii verificaţi mai întâi ca echipamentul de stopit să fie adaptat şi reglat tipului de tratament. Este recomandată folosirea unui echipament de erbicidat terestru. Agitaţi produsul înainte de a-l vărsa în rezervorul umplut pe jumătate cu apă curată, porniţi circuitul de agitare, apoi completaţi cu restul de apă pentru a ajunge la o cantitate de soluţie de 200-400 l/ha. Continuaţi agitarea înainte şi pe tot timpul aplicării. Nu preparaţi o cantitate de soluţie mai mare decât cea ce aveţi nevoie în ziua respectivă. Este important să se evite stropirea în condiţii de vânt, chiar slab. Alegeţi o viteză de stropire redusă şi utilizaţi o duză potrivită pentru o presiune mica. Nu este recomandată aplicarea simultană cu fungicide şi insecticide sau îngrăşăminte lichide cu aplicare la sol. A se păstra o zonă tampon de 5 m faţă de culturile netratate pentru protecţia plantelor neţintă.

Volum apă

80 - 400 l/ha

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00