Boxer - Erbicid | Syngenta

You are here

Boxer

Ultima actualizare:
09.12.2020

Erbicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj: 
5 litri
Compoziție: 
Familia Chimică:
Tiocarbamați
Formulare: 
concentrat emulsionabil
Mod de acțiune: 
Boxer 800 EC este un erbicid cu acţiune reziduală la sol ce conţine prosulfocarb, o substanţă activă din familia tiocarbamaţilor. Produsul Boxer este preluat din sol prin sistemul radicular şi coleoptil prevenind germinarea şi creşterea buruienilor sensibile. Acţiunea erbicidului este întărită de o bună pregătire a terenului şi o bună umiditate în sol. Boxer 800 EC are o bună activitate de control a buruienilor anuale din sămânţă.

Boxer 800 EC este un produs cu acţiune erbicidă.

Cartof

Ceapă

Cereale de toamnă (grâu, orz)

Morcovi

Clasificare

Fraze de precauție

 • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
 • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
 • P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
 • P301 + P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 • P333 + P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
 • P331: NU provocaţi voma.
 • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
 • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

 • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu mănuşi de protecţie, echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora cu produsul. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Compatibilitate

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura ce urmează a fi tratată.

Pregatirea soluției

Cantitatea de soluţie recomandată este 100-400 l/ha.
Utilizaţi un echipament de stropit în bună stare de funcţionare, verificat periodic, dotat cu circuit de agitare. Aplicaţi produsul folosind o duză potrivită şi presiunea adecvată pentru o distribuire eficientă a soluţiei. Recomandăm să nu preparaţi o cantitate mai mare de stropit decât cea necesară. Clătiţi bine containerele goale. Adăugaţi apa rezultată din clătire la amestecul din rezervor.

 • Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

  Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00